80s手机版在线观看影片

80s手机版在线观看影片

似吴羊而大角,角椭,出西方。曰∶牛膝补中续绝,前人已言之矣,何论。

必其气味形色皆具升性,乃能升达。水不濡火,则为烈火,亦非湿也。

栝蒌仁以润降痰。泽泻生于根下,则化气上行,引肾阴以达于上。

神农鞭草木,三百味亲尝,拈药治诸病,真能起膏盲,后世增多品,苦口未居良。肝、脾、肺之病俱可兼治,此归脾汤所以用远志也。

夫泻之药不止此,广而用之,全恃乎人之神明。虻飞而食血,故主行上下之血。

气之所以湿,亦只是水火木金交妒而成,未有腐质金含水润,故皆能生土生湿。麻黄茎细丛生,中空直上,气味轻清,故能透达膀胱寒水之阳气,以出于皮毛,为伤寒要药。

Leave a Reply