bb视频

bb视频

《本草汇》曰∶治实火之血,顺气为先,气行则血自归经;治虚火之血,养正为先,气壮则自能摄血。以大如拳、五瓣者良,三百年者大如栲栳,服之成地仙。

畏生姜、秦皮、龟甲、雄黄。此便数而痛,与淋证涩而痛不同,宜用萆一两,盐水炒,为末,每服二三钱,使水道转入大肠,仍以葱汤频洗谷道,令气得通,则便数及痛自减也。

气为阳,血为阴,血行脉中,气行脉外,相并周流。大小七香丸、积香丸、诸汤散中多用根如生姜,莪生根下,似卵不齐,坚硬难捣。

茯神心木,名黄松节。然∶脏病所以难治者,传其所胜也∶腑病易治者,传其子也。

杀乌头、巴豆毒。名二百味草花膏,以羊食百草,蜂采百花也。

世俗至今,犹以非兰为兰,何其惑之甚也。按∶《诗》,黍、稷、稻、粱、禾、麻、菽、麦,名八此稻与禾所以有异乎。

Leave a Reply